qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya (İcra Planalması) İşlərinin aparılması

Nəsimi rayonunda yerləşən qeyri-yaşayış obyektlərinin birində (13.000 m2) layihələndirmə işlərinin aparılması zərurəti yaranmışdır ki, bu kimi işlərdə layihələndirmədən əvvəl mühəndisi-geodeziya işlərinin aparılmasına ehtiyac olur. Bundan irəli gələrək, “CASPIAN GEOMATICS” elmi tədqiqat və mühəndislik şirkəti ilə Sifarişçi arasında mühəndisi-geodeziya işlərinin aparılması ilə bağlı müqavilə imzalanmışdır.

Layihə obyekti

Layihə obyekti çoxmərtəbəli binanın iki mərtəbəsini əhatə edir. Həmin mərtəbələr əsasən çoxsaylı girişlərdən ibarətdir və bina müasir tipli olmaqla daş üzlüklə örtülmüşdür.

Layihənin məqsədi və qarşıya qoyulmuş məsələlər

 Layihənin əsas məqsədi tədqiqat obyekti üzrə icra planalmasının (исполнительная съемка) aparılmasından ibarətdir. Qarşıya qoyulmuş məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirir:

  1. Qeyri yaşayış sahəsində dəmir-beton elementləri (sütun, divar, rigel, pilləkən qəfəsləri, lift və s.) təsvir olunmaqla 1:100 miqyasında icra planalmasının aparılması.
  2. İcra planalması zamanı girişlərin orta səviyyəsinin seçilməsi, mərtəbələrdə olan mövcud kommunikasiyaların detallarının (diametr, material, təyinatı və s.) və bütün mərtəbə boşluqlarının təyin olunması.
  3. Bütün mərtəbələrdə döşəmə, tavan və rigellərin alt səviyyələrinin müəyyən olunması, döşəmə səviyyələrinin hər 3 metrdən bir paylanması (9m2 sahə üzrə 4 nöqtə).
  4. Qeyri yaşayış sahəsində pəncərə, qapı boşluqları və digər ara keçidlərin geometrik ölçülərinin müəyyən olunması.
  5. Hər giriş üçün ayrıca profillərin qurulması.
  6. Hər mərtəbədə GİM-lərin (geodeziya istinad məntəqələri) tarazlaşdırılıb nişanlanması.
  7. Hər mərtəbə üçün binanın vahid planda tərtib olunması.
  8. Elektron formatda təqdim olunan bütün elementlərin müvafiq laylara bölünməsi.

Əsas məqsədə nail olmaq üçün və ümumiyyətlə işlərin yerinə yetirilməsi zamanı aşağıdakı normativ sənədlərin rəhbər tutulması Sifarişçi tərəfindən xüsusi qeyd edilmişdir. Topoqrafik planların hazırlanmasında təlimat üzrə ГКИНП 02-033-82 normativ sənəddən istifadə olunması və geodeziya ölçmələrinin icra planalma sənədlərinin tərtibi üçün ГОСТ Р 51872-2002 sənədindən istifadəsi, həmçinin topoqrafik planların işlənilməsində xüsusi şərti işarələrdən istifadə olunması texniki tapşırıqda öz əksini tapmışdır.

İşlərin yerinə yetirilmə dəqiqliyi mövcud СНиП və СП tələblərinə cavab verməsi vacib məsələlərdən olmuşdur. Məhz bu səbəbdən, qeyri-yaşayış sahəsində aparılmış bütün işlər yüksək dəqiqlikdə yerinə yetirilmiş, ölçmə işləri plan üzrə 0-100 mm, vertikal dəqiqlik isə 0-5 mm intervalda realizə olunmuşdur.

Qeyd etmək lazımdır ki, icra planalması zamanı metodiki olaraq tikinti prosesində buraxılmış bütün sapmaların təyini, həmçinin inşa edilmiş obyektin həqiqi koordinat və hündürlüklərinin müəyyən edilməsi, ayrı-ayrı hissələrin ölçülərinin dəqiqləşdirilməsi işləri zəruri olaraq aparılmalıdır. Bu baxımdan, metodoloji olaraq bütün detallara baxılmış, texniki tapşırığa əsasən qarşıya qoyulmuş bütün məsələlər öz həllini tapmış və eyni zamanda hər giriş üçün ayrıca profillər qurulmuşdur.

Qeyd edək ki, qeyri-yaşayış sahəsində olan dəmir-beton elementləri, daha dəqiq desək sütun, divar, rigel, pilləkən qəfəsləri, lift və s. elementlər rəqəmsal icra planlarında öz əksini tapır. Tərəfimizdən döşəmələrin səviyyələri, tavan və rigellərin alt səviyyələri müəyyən edilmiş, həmçinin 9 m2 sahə üzrə döşəmə səviyyələri daha sıx nöqtələr intervalında paylanmışdır. Pəncərələrin və qapı boşluqlarının, həmçinin ara keçidlərin geometrik ölçüləri götürülmüş, girişlərin profilləri qurulmuş və Hesabata əlavə edilmişdir.

Nəticə. Qeyri yaşayış sahəsində dəmir-beton elementləri təsvir olunmaqla 1:100 miqyasında icra planalması aparılmışdır. Bu zaman mərtəbələrdə olan mövcud kommunikasiyaların detalları və bütün mərtəbə boşluqları təyin olunmuşdur. Döşəmə, tavan və rigellərin alt səviyyələri müəyyən olunmuş, səviyyələr paylanmışdır. Qeyri yaşayış sahəsində pəncərə, qapı boşluqları və digər ara keçidlərin geometrik ölçüləri götürülmüşdür. GİM-lər tarazlaşdırılıb nişanlanmış, giriş profilləri qurulmuşdur. Vahid plan tərtib olunmuş, həmçinin bütün elementlər müvafiq laylara bölünmüşdür.

Qeyd: Layihə çərçivəsində görülən bütün işlərlə bağlı 49 səhifədən ibarət Hesabat tərtib edilmişdir. Rəqəmsal planlar, metodologiya və s. məlumatlar Hesabatda daha geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Hesabatda həmçinin, sahədə aparılmış mühəndisi-geodeziya işlərinin kameral emal nəticələri də göstərilmişdir.

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment