ƏYRİÇAY SU ANBARI VƏ İRRİQASİYA

SCADA layihələndirilməsi , Geodeziya və DRON ölçmələri, irriqasiya kanalları üzrə texniki inventarlaşdırma, topoqrafik xəritə tərtibatı Şəki rayonunda yerləşən

QARADAĞ VƏ ŞƏMKİR RAYONLARI ƏRAZİSİNİN

Qaradağ (Səngərqaya və Vulkan) ərazisində və xammal yataqları üzrə aparılmış mühəndis axtarış işləri, mühəndis geodeziya və topoqrafiya ölçmələri,

BƏNƏNİYAR KANALININ YENİDƏN QURULMASININ MÜHƏNDİSİ

Əlincəçay üzrə hidroloji tədqiqat, Bənəniyar su anbarı, Bənəniyar kanalı üzrə topoqrafiya və geodeziya ölçmələri, qruntların laboratoriya tədqiqatları. "Bənəniyar

ARAZ ÇAYI İLƏ QİDALANAN NASOS

geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar, topoqrafiya ölçmələri, qrunt laboratoriya tədqiqatları, Araz çayından qidalanan nasos stansiyalarının və təzyiqli boru xəttinin

SƏVİYYƏ TƏRƏDDÜDLƏRİNİN LANDŞAFT-EKOLOJİ VƏZİYYƏTƏ TƏSİRİ

"Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin Lənkəran-Astara sahil zonasının landşaft-ekoloji vəziyyətinə təsiri" elmi-tədqiqat işi. Xəzər dənizi üzrə səviyyə tərəddüdlərinin tədqiqatı

CƏBRAYIL RAYONU ƏRAZİSİNDƏ TORPAQLARIN MELİORATİV

Torpaqların meliorativ tədqiqatları, Laboratoriya analizləri, Tematik rəqəmsal xəritələr (pH, Quru qalıq, Elektrik keçiriciliyi), Şorlaşma təsnifatı xəritələri "Cəbrayıl rayonunun

TƏBİİ OBYEKTLƏRDƏ BAŞ VERMİŞ DƏYİŞİKLİKLƏRİN

Peyk təsvirləri və coğrafi informasiya sistemləri (CİS) texnologiyası əsasında meşə yanğınlarının yayılma areallarının və yanğın təhlükəsi olan ərazilərin

“SEA BREEZE” AKVATORİYASINDA “AYPARA” LAYİHƏSİ

Hidroqrafik exolot əsasında batimetriya ölçmələri, batimetrik xəritə tərtibatı və dəniz dibi modeli, naviqasiya sistemi, CİS. Nardaran qəsəbəsi Sea

CASPIAN DREAM LINER SEA BREEZE

Caspian Dream Liner Sea Breeze Resort layihəsinin icrası məqsədilə Xəzər dənizi hövzəsinin Sea Breeze akvatoriyasında batimetrik tədqiqatların aparılması

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat