• Xidmətlərimiz
GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ
Geodeziya / Topoqrafiya / Kartoqrafiya / Məsafədən Zondlama / Fotoqrammetriya / CİS / DRON / DEM / DTM / Məkan analizləri
GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ
Geoloji tədqiqatlar / Qazma / CİS əsaslı geoloji modellər / Geofizika ölçmələri / Geoloji xəritələşdirmə və Geoinformasiya
HİDROQRAFİYA XİDMƏTLƏRİ
Batimetriya / Sonar / Təkşüalı / Çoxşüalı / Su sərfi / Səviyyə / Dərinlik ölçməsi / Modelləmə / Lazer / Sualtı video çəkilişi
İT VƏ SİSTEM İNTEQRASİYASI
Proqram təminatı / Veb xəritə / İT və CİS məsləhəti / İnformasiya sistemləri / Veb proqramı / Mobil tətbiq
ƏTRAF MÜHİT XİDMƏTLƏRİ
Ətraf Mühitə Təsirlərin Qiymətləndirilməsi / Həssas ərazilər / risk qiymətləndirilməsi / Ekosistem / CİS / Monitorinq
KONSULTASİYA XİDMƏTLƏRİ
İT və sistem inteqrasiyası / CİS / Xəritəçəkmə / Geodeziya / Topoqrafiya / Batimetriya / Fotoqrammetriya / Məsafədən Zondlama /