ƏYRİÇAY SU ANBARI VƏ İRRİQASİYA KANALLARI ÜZRƏ GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİNİN APARILMASI

ƏYRİÇAY SU ANBARI VƏ İRRİQASİYA KANALLARI ÜZRƏ GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİNİN APARILMASI

SCADA layihələndirilməsi , Geodeziya və DRON ölçmələri, irriqasiya kanalları üzrə texniki inventarlaşdırma, topoqrafik xəritə tərtibatı Şəki rayonunda yerləşən Əyriçay su…

Ətraflı
QARADAĞ VƏ ŞƏMKİR RAYONLARI ƏRAZİSİNİN XAMMAL YATAQLARI ÜZRƏ MÜHƏNDİS AXTARIŞ İŞLƏRİ

QARADAĞ VƏ ŞƏMKİR RAYONLARI ƏRAZİSİNİN XAMMAL YATAQLARI ÜZRƏ MÜHƏNDİS AXTARIŞ İŞLƏRİ

Qaradağ (Səngərqaya və Vulkan) ərazisində və xammal yataqları üzrə aparılmış mühəndis axtarış işləri, mühəndis geodeziya və topoqrafiya ölçmələri, istinad məntəqələrinin…

Ətraflı
BƏNƏNİYAR KANALININ YENİDƏN QURULMASININ MÜHƏNDİSİ VƏ HİDROLOJİ TƏDQİQATLARI

BƏNƏNİYAR KANALININ YENİDƏN QURULMASININ MÜHƏNDİSİ VƏ HİDROLOJİ TƏDQİQATLARI

Əlincəçay üzrə hidroloji tədqiqat, Bənəniyar su anbarı, Bənəniyar kanalı üzrə topoqrafiya və geodeziya ölçmələri, qruntların laboratoriya tədqiqatları. "Bənəniyar su anbarını…

Ətraflı
ARAZ ÇAYI İLƏ QİDALANAN NASOS STANSİYALARIN VƏ TƏZYİQLİ BORU XƏTTİNİN MÜHƏNDİS AXTARIŞLARI

ARAZ ÇAYI İLƏ QİDALANAN NASOS STANSİYALARIN VƏ TƏZYİQLİ BORU XƏTTİNİN MÜHƏNDİS AXTARIŞLARI

geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar, topoqrafiya ölçmələri, qrunt laboratoriya tədqiqatları, Araz çayından qidalanan nasos stansiyalarının və təzyiqli boru xəttinin tikintisinin layihə…

Ətraflı
SƏVİYYƏ TƏRƏDDÜDLƏRİNİN LANDŞAFT-EKOLOJİ VƏZİYYƏTƏ TƏSİRİ (LƏNKƏRAN-ASTARA)

SƏVİYYƏ TƏRƏDDÜDLƏRİNİN LANDŞAFT-EKOLOJİ VƏZİYYƏTƏ TƏSİRİ (LƏNKƏRAN-ASTARA)

"Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin Lənkəran-Astara sahil zonasının landşaft-ekoloji vəziyyətinə təsiri" elmi-tədqiqat işi. Xəzər dənizi üzrə səviyyə tərəddüdlərinin tədqiqatı üçün və…

Ətraflı
CƏBRAYIL RAYONU ƏRAZİSİNDƏ TORPAQLARIN MELİORATİV TƏDQİQATLARININ APARILMASI

CƏBRAYIL RAYONU ƏRAZİSİNDƏ TORPAQLARIN MELİORATİV TƏDQİQATLARININ APARILMASI

Torpaqların meliorativ tədqiqatları, Laboratoriya analizləri, Tematik rəqəmsal xəritələr (pH, Quru qalıq, Elektrik keçiriciliyi), Şorlaşma təsnifatı xəritələri "Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad…

Ətraflı
TƏBİİ OBYEKTLƏRDƏ BAŞ VERMİŞ DƏYİŞİKLİKLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (QUBADLI)

TƏBİİ OBYEKTLƏRDƏ BAŞ VERMİŞ DƏYİŞİKLİKLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ (QUBADLI)

Peyk təsvirləri və coğrafi informasiya sistemləri (CİS) texnologiyası əsasında meşə yanğınlarının yayılma areallarının və yanğın təhlükəsi olan ərazilərin müəyyən olunması,…

Ətraflı
“SEA BREEZE” AKVATORİYASINDA “AYPARA” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT

“SEA BREEZE” AKVATORİYASINDA “AYPARA” LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT

Hidroqrafik exolot əsasında batimetriya ölçmələri, batimetrik xəritə tərtibatı və dəniz dibi modeli, naviqasiya sistemi, CİS. Nardaran qəsəbəsi Sea Breeze akvatoriyasında…

Ətraflı
CASPIAN DREAM LINER SEA BREEZE RESORT LAYIHƏSİ ÜZRƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

CASPIAN DREAM LINER SEA BREEZE RESORT LAYIHƏSİ ÜZRƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

Caspian Dream Liner Sea Breeze Resort layihəsinin icrası məqsədilə Xəzər dənizi hövzəsinin Sea Breeze akvatoriyasında batimetrik tədqiqatların aparılması ilə bağlı…

Ətraflı
“YENİ BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI” LAYİHƏSİ ÜZRƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

“YENİ BAKI BEYNƏLXALQ DƏNİZ TİCARƏT LİMANI” LAYİHƏSİ ÜZRƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

Batimetrik tədqiqatlar, topoqrafiya və mühəndis geodeziya ölçmələri. "Yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Layihəsi" Mərhələ II çərçivəsində CASPIAN GEOMATICS MMC…

Ətraflı
NAXÇIVAN MR-DƏ İRRİQASİYA VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAFI LAYİHƏSİ (ASİYA İNKİŞAF BANKI)

NAXÇIVAN MR-DƏ İRRİQASİYA VƏ DRENAJ SİSTEMLƏRİNİN İNKİŞAFI LAYİHƏSİ (ASİYA İNKİŞAF BANKI)

Geoloji və Hidrogeoloji tədqiqatlar (wireline core drilling system), Topoqrafiya ölçmələri, Kanalların texniki inventarlaşdırılması (77 km), Xəritələşdirmə və Qrunt laboratoriya xidməti.…

Ətraflı
SU EHTİYATLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ (İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏR), MƏRHƏLƏ I

SU EHTİYATLARININ ÖYRƏNİLMƏSİ (İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏR), MƏRHƏLƏ I

Su ehtiyatları və su təsərrüfatı infrastrukturu üzrə tədqiqat ərazisinin kompleks öyrənilməsi və yenidən qurulması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır. Su…

Ətraflı
KÜR SUTƏMİZLƏYİCİ QURĞULAR KOMPLEKSİ ÜZRƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

KÜR SUTƏMİZLƏYİCİ QURĞULAR KOMPLEKSİ ÜZRƏ HİDROTEXNİKİ QURĞULARIN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

Batimetriya, geodeziya və topoqrafiya ölçmələrinin Kür çayı üzrə aparılması (Sabirabad rayonu Həşimxanlı və Axtaçı Muğan arası) üçün müqavilə bağlanmışdır. Kür…

Ətraflı
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİ

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİ

Coğrafi informasiya sistemləri əsasında ortofotoplan və kartoqrafik verilənlər üzrə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının məlumat bazası qurulub. Qarabağ və…

Ətraflı
YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ PEYK TƏSVİRLƏR ƏSASINDA NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏYİNİ

YÜKSƏK AYIRDETMƏLİ PEYK TƏSVİRLƏR ƏSASINDA NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏYİNİ

Bağlanmış müqavilə ilə CASPIAN GEOMATICS məsafədən zondlama ilə (məsafədən aerokosmik tədqiqat) Bakının bir sıra neftlə çirklənən ərazilərini təyin etmiş və…

Ətraflı
ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ TELEQÜLLƏNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ TƏDQİQATLARIN APARILMASI

ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ TELEQÜLLƏNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ TƏDQİQATLARIN APARILMASI

Wireline (240 m), Geofizika (profil uzunluğu 396 m), Səth Dalğalarının Çoxkanallı Analizi (MASW), Topoqrafiya 4.2 ha, Hidrogeologiya. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə…

Ətraflı
“ŞAMAXI REKREASİYA MƏRKƏZİ” LAYİHƏSİ ÜZRƏ GEOLOJİ VƏ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLAR

“ŞAMAXI REKREASİYA MƏRKƏZİ” LAYİHƏSİ ÜZRƏ GEOLOJİ VƏ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLAR

Şamaxı rayonunun Nağaraxana ərazisində geoloji və hidrogeoloji şəraitin araşdırılması ilə bağlı geniş miqyaslı kompleks tədqiqatlar aparılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar: mühəndisi -…

Ətraflı
XIZI RAYONUNDA SU MƏNBƏYİNİN AXTARIŞI VƏ KƏŞFİYYATI ÜZRƏ APARILMIŞ TƏDQİQATLAR

XIZI RAYONUNDA SU MƏNBƏYİNİN AXTARIŞI VƏ KƏŞFİYYATI ÜZRƏ APARILMIŞ TƏDQİQATLAR

Hidrogeoloji və geofiziki parametrlər təyin olunmuş, geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında su təminatının…

Ətraflı
HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNDA DƏMİR YOLLARININ TOPOQRAFİK ÖLÇMƏ İŞLƏRİ

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNDA DƏMİR YOLLARININ TOPOQRAFİK ÖLÇMƏ İŞLƏRİ

Topoqrafik ölçmələrin ümumi həcmi 14746,9 m təşkil etmişdir. Bağlanmış müqavilə əsasında Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodunun balansındakı dalan dəmir…

Ətraflı
BAKI ŞƏHƏRİNDƏ “ŞIXOV SKYPARK” LAYİHƏSİ ÜZRƏ MÜHƏNDİS-AXTARIŞ İŞLƏRİNİN İCRASI

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ “ŞIXOV SKYPARK” LAYİHƏSİ ÜZRƏ MÜHƏNDİS-AXTARIŞ İŞLƏRİNİN İCRASI

Mühəndis-axtarış (wireline 1220 m, seysmiki profil 1km, SPT standart penetrasiya testi, pressiometr, inklinometr 120m, topoqrafiya). Şəhərin mərkəzində müasir üslubda yeni…

Ətraflı
ŞƏKİ RAYONU “YUXARI BAŞ” QORUQ SAHƏSİNİN COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN QURULMASI

ŞƏKİ RAYONU “YUXARI BAŞ” QORUQ SAHƏSİNİN COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİNİN QURULMASI

Coğrafi informasiya sistemi üzrə Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNİN LƏNKƏRAN SAHİLLƏRİNDƏ EKZOGEN VƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

XƏZƏR DƏNİZİNİN LƏNKƏRAN SAHİLLƏRİNDƏ EKZOGEN VƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

Batimetriya ölçmələri 3 hektar sahədə, ekzogen proseslərinin tədqiqi isə 300 metr sahill xətti boyu aparılmışdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzrə…

Ətraflı
TÜRKAN ƏRAZİSİNİN SU TƏCHİZATI MƏQSƏDİ İLƏ APARILMIŞ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLAR

TÜRKAN ƏRAZİSİNİN SU TƏCHİZATI MƏQSƏDİ İLƏ APARILMIŞ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLAR

Hidrogeoloji tədqiqatlar su təchizatı məqsədi ilə Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi üzrə aparılmışdır. Texniki tapşırıqa əsasən hidrogeoloji tədqiqatlar yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat…

Ətraflı
XƏZƏR RAYONUNUN İÇMƏLİ SU TƏCHİZATI ÜZRƏ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLARIN APARILMASI

XƏZƏR RAYONUNUN İÇMƏLİ SU TƏCHİZATI ÜZRƏ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLARIN APARILMASI

Hidrogeoloji tədqiqat su təminatı məqsədi ilə Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində aparılmışdır. Hidrogeoloji işlər üzrə sahədə suyun yatım layları müəyyən olunmuş…

Ətraflı
ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİ ƏSASLI RƏQƏMSAL XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ

ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN COĞRAFİ İNFORMASİYA SİSTEMİ ƏSASLI RƏQƏMSAL XƏRİTƏSİNİN TƏRTİBİ

Coğrafi informasiya sistemi (CİS) bazasında sifariş üzrə Şuşa şəhərinin elektron xəritəsi tərtib olunmuş və geoməlumat bazası qurulmuşdur. Geoməlumat bazasında mövcud…

Ətraflı
“ALAT CITY” LAYİHƏSİNİN MÜHƏNDİSİ TƏDQİQATLARI (GEOLOJİ, GEOFİZİKİ, TOPOQRAFİK)

“ALAT CITY” LAYİHƏSİNİN MÜHƏNDİSİ TƏDQİQATLARI (GEOLOJİ, GEOFİZİKİ, TOPOQRAFİK)

Geoloji qazma işlərinin ümumi həcmi  430 metr təşkil etmişdir, seysmoloji tədqiqatlar iki profil xətti üzrə aparılmışdır (profillərin uzunluğu 120 m).…

Ətraflı
DELTADA VƏ XƏZƏR DƏNİZİNDƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI, DİB ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN TƏDQİQİ

DELTADA VƏ XƏZƏR DƏNİZİNDƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI, DİB ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN TƏDQİQİ

Batimetriya tədqiqatları 16 ha sahədə  təkşüalı  hidroqrafik exolotla aparılmışdır. Layihə obyekti Azərbaycanın çaylarından olmaqla coğrafi baxımdan gözəl guşələrdən birində yerləşir.…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SIDE-SCAN SONAR ÇƏKİLİŞLƏRİ VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SIDE-SCAN SONAR ÇƏKİLİŞLƏRİ VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

Sonar və batimetriya tədqiqatları sahil xəttindən 250 metrə qədər olan ərazilərdə aparılmış,  qurulmuş 28 ədəd profil əsasında ərazi  təhlil edilmişdir.…

Ətraflı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KONTRAKT SAHƏLƏR ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA KONTRAKT SAHƏLƏR ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

Rəqəmsal xəritələrin tərtibi məqsədi ilə kontrakt sahələr üzrə topoqrafik ölçmələrin aparılması zərurəti yaranmışdır. Bu məqsədlə, müqavilə bağlanılmış və iş qrafikinə…

Ətraflı
LAYİHƏLƏNDİRİLƏN SU ANBARI SAHƏSİNDƏ APARILMIŞ MÜHƏNDİS GEOLOJİ TƏDQİQATLAR

LAYİHƏLƏNDİRİLƏN SU ANBARI SAHƏSİNDƏ APARILMIŞ MÜHƏNDİS GEOLOJİ TƏDQİQATLAR

Mühəndisi-geoloji tədqiqatlar su anbarının layihələndirilməsi məqsədi ilə aparılmış, qazma işlərinin  həcmi 168 m təşkil etmişdir. Xəzər rayonu ərazisində su anbarının…

Ətraflı
ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN TƏYİNİ (8000 HA SAHƏNİN GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ, CİS TƏTBİQİ)

ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN TƏYİNİ (8000 HA SAHƏNİN GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ, CİS TƏTBİQİ)

Topoqrafiya ölçmələri 8000 ha ərazidə əkinə yararlı torpaq sahələri üzrə aparılmış, ərazinin CİS əsaslı rəqəmsal xəritəsi tərtib edilmişdir. Müxtəlif kənd…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNİN CƏNUBUNDA APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT (AZƏRBAYCAN SEKTORU)

XƏZƏR DƏNİZİNİN CƏNUBUNDA APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT (AZƏRBAYCAN SEKTORU)

Batimetriya tədqiqatı 1,40 m dərinlik səviyyəsi üzrə aparılmış, layihə ərazisinin CİS əsaslı xəritəsi tərtib olunmuşdur. Xəzər dənizinin cənub sahilləri üzrə…

Ətraflı
BAKI ŞƏHƏRİNİN MƏRKƏZİNDƏ ÇOXMƏRTƏBƏLİ QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİ

BAKI ŞƏHƏRİNİN MƏRKƏZİNDƏ ÇOXMƏRTƏBƏLİ QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏSİNİN GEODEZİYA ÖLÇMƏLƏRİ

Mühəndis geodeziya işləri 1.3 ha qeyri-yaşayış sahəsində aparılmış, 1:100 miqyaslı planalma yerinə yetirilmişdir. Nəsimi rayonunda qeyri-yaşayış obyekti üzrə layihələndirmə işləri…

Ətraflı
MƏRDƏKAN SAHİLLƏRİNDƏ APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT VƏ TOPOQRAFİK ÖLÇMƏLƏR

MƏRDƏKAN SAHİLLƏRİNDƏ APARILMIŞ BATİMETRİK TƏDQİQAT VƏ TOPOQRAFİK ÖLÇMƏLƏR

Batimetriya və topoqrafiya ölçmələri aparılmaqla ərazinin 1:500 miqyaslı topoqrafik planı tərtib edilmişdir. Xəzər dənizi hövzəsinin Mərdəkan çimərliyi sahəsində batimetriya və…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ (BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI)

XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ (BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI)

Hidroqrafik ölçmə xidmətləri üzrə dəniz hövzəsində dib relyefinin tədqiqi məqsədilə batimetriya ölçmələri aparılmış, 1:500 miqyaslı topoqrafik xəritə tərtib edilmişdir. Xəzər…

Ətraflı
3200 HA KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏNİN GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA ÖLÇMƏLƏRİ

3200 HA KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏNİN GEODEZİYA VƏ TOPOQRAFİYA ÖLÇMƏLƏRİ

Topoqrafiya ölçmələri 3200 ha sahədə aparılmış, 1:5000 miqyaslı topoqrafik plan tərtib edilmişdir. Sahədə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması və infrastrukturun (yol,…

Ətraflı
LAYİHƏLƏNDİRİLƏN 7000 HA AQROPARK SAHƏSİNİN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏ TƏRTİBATI

LAYİHƏLƏNDİRİLƏN 7000 HA AQROPARK SAHƏSİNİN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏ TƏRTİBATI

Ortofoto xəritə (ortofotoplan) 7000 ha sahə üzrə peyk təsvirlərlə qurulmuş, topoqrafik planalma aparılmış və 2000 ha ərazi üzrə DRON (pilotsuz…

Ətraflı
“BÖYÜKŞOR GÖLÜNÜN BƏRPASI LAYİHƏSİ, MƏRHƏLƏ II” ÜZRƏ GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

“BÖYÜKŞOR GÖLÜNÜN BƏRPASI LAYİHƏSİ, MƏRHƏLƏ II” ÜZRƏ GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin…

Ətraflı
Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat