• GEODEZİYA VƏ FOTOQRAMMETRİYA

GEODEZİYA VƏ FOTOQRAMMETRİYA

 

 

CASPIAN GEOMATICS MMC Geodeziyanın müxtəlif tətbiq sahələri üzrə geniş təcrübəyə malikdir. Belə tətbiqi sahələrdən biri İcra Planaalmasıdır (Исполнительная Съемка). Xidmət olaraq tikinti sahələrində və ya mövcud tikililərdə dəmir-beton elementlərinin (sütun, divar, rigel, pilləkən qəfəsləri, lift və s.) dəqiqliklə geodeziya planaalmasını yerinə yetiririk. Tərəfimizdən icra planaalması zamanı girişlərin orta səviyyələri, bütün mərtəbələrdə mövcud kommunikasiya detalları (diametr, material, təyinat və s.) və bütün mərtəbə boşluqları təyin olunur. Bütün mərtəbələrdə döşəmə, tavan və rigellərin alt səviyyələri müəyyən olunur, döşəmə səviyyələrinin texniki tapşırıqdan asılı olaraq m2-lərlə paylanması yerinə yetirilir. Eyni zamanda pəncərə, qapı boşluqları və digər ara keçidlərin geometrik ölçülərini müəyyən edib, hər giriş üçün ayrıca profillər qurulur və hər mərtəbə üzrə geodeziya istinad məntəqələrinin tarazlaşdırılıb nişanlanması həyata keçirilir. Sifarişçinin tələbindən asılı olaraq binalar həm vahid planda, həm də mərtəbələrlə planları tərtib oluna bilər. Qeyd edək ki, topoqrafik planların tərtib edilməsində və geodeziya ölçmələrinin icra planaalma sənədlərinin hazırlanmasında təlimat üzrə tərəfimizdən bütün normativ sənədlərə əməl olunur. Tərəfimizdən aparılmış işlər plan və vertikal üzrə ən yüksək dəqiqlikdə yerinə yetirilir.

Qeyd etməliyik ki, icra planaalması zamanı metodiki olaraq tikinti prosesində buraxılmış bütün sapmaların təyini, həmçinin inşa edilmiş obyektin həqiqi koordinat və hündürlüklərinin müəyyən edilməsi, ayrı-ayrı hissələrin ölçülərinin dəqiqləşdirilməsi işləri zəruri olaraq aparılmalıdır. Bu baxımdan, metodoloji olaraq Sifarişçinin nəzərindən qaçılan meyarlara baxmayaraq biz bütün detalları nəzərdən keçiririk və lazımi məsləhətlərimizi veririk.

Geniş təcrübələrimizdən biri də Kənd Təsərrüfatı sahəsidir. İstənilən ərazidə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin aparılması və infrastrukturun (yol, elektrik, su xətləri və s.) yaradılması məqsədi ilə ərazinin ilkin qiymətləndirilməsi vacibdir ki, bu da müfəssəl topoqrafik planalma işlərinin aparılması nəticəsində mümkün olur. Bundan başqa, ərazinin layihələndirilməsi də vacib məsələdir ki, bu da topoqrafik planların istifadəsini tələb edir. Ərazilərdə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün sahədə mühəndis-topoqrafiya işlərinin aparılması məqsədi ilə CASPIAN GEOMATICS MMC şirkəti çoxsaylı müqavilələr imzalamışdır. Qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı sahəsində tətbiq olunacaq bir sıra metodoloji yanaşmalarımız mövcuddur. Bu metodlara ənənəvi hesab olunan taxeometrik və GPS planaalma metodları, DRON (PUA-pilotsuz uçuş aparatları) vasitəsi ilə fotoqrammetriya çəkiliş üsulları (əkin sahələrin ortofotoplanlarının tərtibi / DEM / DTM), həmçinin ortofotoplanların tərtibi məqsədi ilə inteqrasiyalı tətbiqi metodların istifadəsi, yüksək ayırdetməli Məsafədən Zondlama verilənlərinin tətbiqi metodları aiddir. Qeyd olunan bütün metodların tətbiqi ilə bağlı şirkətimiz xüsusi potensiala malikdir.

Adətən metodiki olaraq əkin sahələrinin topoqrafik planaalması üçün layihə ərazisi kameral şəraitdə təhlil olunur, mövcud kartoqrafik materiallardan istifadə edilir, həmçinin ərazinin səth quruluşuna baxılır, həmçinin müxtəlif ayırdetməli aerokosmik məlumatlara da müraciət olunur. Bundan sonra, ərazi tətbiqi metodologiya baxımdan qiymətləndirilir. Növbəti mərhələdə tərəfimizdən geodeziya istinad məntəqələrinin quraşdırılması və ya mövcud dövlət geodeziya məntəqələrindən istifadəsi məsələlərinə baxılır. Bundan irəli gələrək məntəqələrin statik və ya digər rejimlərdə ölçülməsi, ölçmə nəticələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması kimi məsələlər həll olunur. Bu ölçmələrdə referens baza nöqtələri seçilir (RTCM-REF GNSS məntəqələri), bağlanılır və ortalaşdırılmış observasiya meyarı seçilir. Alət nöqtə üzərində mərkəzləşdirilir və hündürlük ölçülür. Quraşdırılmış reperlər bir metod kimi GNSS məntəqələri əsasında hesablanırlar.

Ərazinin plana alınması üçün AZPOS şəbəkəsinə qoşulmaqla GPS planaalma metodundan istifadə etməklə işlər yerinə yetirilə bilər. Eyni zamanda taxeometriya planaalması metodundan da istifadə oluna bilər. Amma bu metod xeyli vaxt aparması ilə səciyyələnir, lakin layihəni məntiqi sonluqla yerinə yetirmək olar. Böyük sahələrdə bu metod vaxt baxımından əlverişsiz hesab oluna bilər. Nəzərə alsaq ki, Sifarişçi işləri qısa zaman kəsiyində istədiyi halda bu zaman ya heyəti genişləndirmək olar, ya da ki, digər metodlardan istifadə oluna bilər. Vaxt baxımından operativ üsullara yerüstü lazer skan çəkiliş üsulları və ya aerofotoplanaalma (LIDAR) çəkilişlərini əlavə edə bilərik. Daha dəqiq desək, digər metod kimi Fotoqrammetrik metodu tətbiq edirik. Təcrübəmizdə belə hallar da olub ki, eyni layihədə müxtəlif metodlar tətbiq etmişik. Fotoqrammetrik metodların tətbiqində əvvəlcədən aerofotoplanaalma işləri üçün uçuşun planlaşdırılması və onun dəqiqliklə yerinə yetirilməsi məsələlərinə baxılır. Bundan irəli gələrək, nəticədə alınacaq məhsulların dəqiqliyini təmin etmək üçün və onların idarə olunması məqsədi ilə ərazilərdə fotoqrammetrik istinad məntəqələri quraşdırılır, onların koordinat və yüksəklik göstəriciləri ölçülür. Uçuş aparatı yüksək keyfiyyətli fotokamera ilə təchiz edilməklə yüksək ayırdetməli təsvirlər alınır. Aerofotolar emal olunur, Aerotrianqulyasiya modeli qurulur və tarazlaşdırılır.

 

 

Kənd Təsərrüfatı sahəsində tətbiq olunacaq digər metodlardan biri də Məsafədən Zondlama (MZ) üsullarıdır. MZ üsulları kənd təsərrüfatında geniş alətlərə malikdir. Bura spektral analizlər daxildir. Kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə MZ-nin tətbiqi barədə daha geniş Məsafədən Zondlama http://caspiangeomatics.com/az/em_portfolios/mesafeden-zondlama/ bölməsində öz əksini tapmışdır. Lakin, Kənd Təsərrüfatı sahələrinin yüksək ayırdetməli ortofotoplanlarını tərtib etmək üçün MZ verilənlərindən də istifadə oluna bilər. Bunun üçün GCP (Geodetic Control Points) nöqtələr müəyyən olunur, həmin nöqtələrin koordinatları və yüksəklik səviyyələri dəqiqləşdirilir. Bunun əsasında bağlantı əməliyyatları aparılmaqla dəqiq ortofotolar alınır.

Bunu da qeyd etməliyik ki, əkinə yararlı sahələrin müəyyən edilməsi, ərazinin rəqəmsal modelləşdirilməsi kimi və nəticədə layihə ərazilərinin CİS-nin qurulması kimi xidmətlərə malikik. Eyni zamanda əkin sahələrinin planlaşdırılması (layihənin yerə köçürülməsi) sahəsində də spesifik təcrübələrə malikik. Müasir proqramlar əsasında həm planlaşdırma işlərini yerinə yetiririk, həm də onların naturaya köçürülməsini həyata keçiririk. Eyni zamanda fəaliyyət istiqamətlərimiz üzrə məsləhət xidmətləri göstəririk.

CASPIAN GEOMATICS MMC şirkəti Geodeziya və Fotoqrammetriya sahələrinin bir çox istiqamətlərdə tətbiq edilməsi ilə seçilməkdədir. Əsasən Topoqrafik və Fotoqrammetrik planaalma, nivelirləmə, həcm hesablamaları, layihələrin yerə köçürülməsi, ərazidə mövcud olan geodeziya şəbəkələrinin yoxlanılması və təhlili, qiymətləndirilməsi, həmçinin icra planaalma işləri, DRON (PUA-pilotsuz uçuş aparatları) əsasında çəkilişlər kimi xidmətlər vardır. Eyni zamanda tikinti sektorunda relyefin topoqrafiya planaalması, modelləşdirmə, landşaft dizayn işlərində topoqrafik təminat, müxtəlif sinif nivelirləmə işləri, taxeometrik planaalma, sərhədlərin (dayaq nöqtələrinin) müəyyənləşdirilməsi, geometrik hesablamalar, istinad məntəqələrinin qurulması, bina daxili və fasad planaalma işlərinin yerinə yetirilməsi xidmətləri mövcuddur.

 

OXŞAR GÖRÜLMÜŞ LAYİHƏLƏR

 1.  Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri) (2021 İyun / 2021 Avqust)
 2.  Şuşa şəhərinin rəqəmsal xəritəsinin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 3.   “Yuxarı Qarabağ” və “Kəlbəcər-Laçın” iqtisadi rayonlarının Coğrafi İnformasiya Sisteminin qurulması. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020 noyabr / 2021 yanvar)
 4.    Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun  Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisinin Coğrafi İnformasiya Sisteminin  qurulması və rəqəmsal xəritələrin tərtibi. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi (2020/ noyabr-dekabr)
 5.   Layihə ərazisi üzrə dəniz dibi araşdırmaları (Lənkəran) və sahilyanı zonalarda aktiv eroziya proseslərinin tədqiqi (2020/avqust-sentyabr)
 6.   Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması (2020/may-iyun)
 7.   Xəzər dənizi hövzəsində SONAR və Batimetrik tədqiqatların aparılması (2020/aprel)
 8.   Kontrakt sahələri üzrə Azərbaycanın bir sıra rayonlarının CİS əsasında rəqəmsal xəritələrinin tərtibi (2019/avqust)
 9.   Ceyrançöl massivinin 8000 ha sahəsində aparılmış mühəndisi-topoqrafiya ölçmələri (2018-2019)
 10.   Xəzərin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) aparılmış Batimetrik tədqiqatlar (2018/avqust)
 11.   Xəzər dənizinin lokal sahələrində dib relyefinin öyrənilməsi (2018/fevral-mart)
 12.   Çimərlik sahələrdə Batimetrik ölçmələrin aparılması (2018/fevral-mart)
 13. 13000 kvm sahəli qeyri-yaşayış sahəsində kompleks layihələndirmənin aparılması məqsədi ilə mühəndisi-geodeziya ölçmələrinin yerinə yetirilməsi (2018/iyun)
 14.   Yevlax və Goranboy rayonlarında 3200 ha kənd təsərrüfatı sahələrində topoqrafik ölçmələrin aparılması (2018/avqust)
 15.   Saatlı rayonunun 7000 ha ərazisinin topoqrafik ölçmə işləri və ortofotoplanların tərtibi (2018/yanvar-fevral)
 16. Böyükşor gölünün bərpası layihəsi, Mərhələ II, Mühəndislik və Nəzarət (İQLİM LTD) (2018)

Həmçinin baxın:

Məsafədən Zondlama
Geologiya və Geofizika xidmətləri
CİS həlləri
Hidroqrafiya
Kartoqrafiya

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat