XƏZƏR DƏNİZİNİN MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLARIN APARILMASI

Xəzər dəniz hövzəsinin Mərdəkan çimərlik sahələrində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə “CASPIAN GEOMATICS” şirkəti ilə Sifarişçi arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən dib relyefinin strukturu öyrənilmişdir. Layihənin icra olunma müddəti 3 təqvim günü (vaxtından əvvəl) təşkil etmişdir.

Layihədə qarşıya qoyulan məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirmişdir:

  1. Dəniz hövzəsi üzrə Batimetrik tədqiqatların aparılması.
  2. Quru sahələrin Topoqrafik planaalma işlərinin icrası.
  3. Batimetrik  xəritələşdirmə.
  4. Rəqəmsal modellərin işlənilməsi.

İlkin olaraq qeyd olunmalıdır ki, üzən vasitələrin tətbiqi ilə çaylarda, göllərdə, su tutumlarında və şelflərdə hidrometrik və topoqrafik işlərin aparılmasında CASPIAN GEOMATICS şirkətinin ciddi SƏTƏM siyasəti vardır.

Mütəxəssislər əraziyə ilkin vizual baxış edib 1:500 miqyasında topoqrafik planaalma işləri yerinə yetirmişlər. Dərinlik ölçü işləri rezin qayıq vasitəsi ilə Hidroqrafik exolotdan istifadə etməklə həyata keçirilmiş, topoqrafik işlər elektron taxeometrlə aparılmış, dərinlik ölçüləri Baltik yüksəklik sistemində plana alınmışdır. Alınmış nöqtələrin sayı layihə ərazisini tamamilə bağlamaqla dəqiq model və xəritələrin işlənilməsinə imkan vermişdir. Müasir proqram təminatları əsasında Sifarişçinin tələblərinə cavab verən rəqəmsal xəritə və modellər (Batimetrik model və s.) işlənilmişdir.

İşlərin yekunu olaraq 85 səhifədən ibarət Hesabat təqdim olunmuşdur. İşlərin metodologiyası, xəritə və modelləri haqqında məlumatlar təqdim etdiyimiz Hesabatda daha geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment