geoloji hidrogeoloji şamaxı

“ŞAMAXI REKREASİYA MƏRKƏZİ” LAYİHƏSİ ÜZRƏ GEOLOJİ VƏ HİDROGEOLOJİ TƏDQİQATLAR

Şamaxı rayonunun Nağaraxana ərazisində geoloji və hidrogeoloji şəraitin araşdırılması ilə bağlı geniş miqyaslı kompleks tədqiqatlar aparılmışdır.

Aparılmış tədqiqatlar:

  • mühəndisi – geoloji və hidrogeoloji planlama işləri aparılmışdır.
  • geologiya və hidrogeologiya tədqiqatları
  • topoqrafik ölçmələr və nişanlama aparılmışdır.
  • layihə üzrə yerləşmiş kəşfiyyat quyuları naturaya köçürülmüşdür.
  • qazma işləri aparılmış və strukturu pozulmayan nümunələr götürülmüşdür.
  • hidrogeoloji quyulara borular salınmış, suyun rastgəlmə dərinliyi və qərarlaşma səviyyəsi təyin olunmuşdur.
  • hidrogeoloji parametrlər təyin olunmuşdur.
  • tədqiqat ərazisinin faktiki materiallar xəritəsi tərtib olunmuşdur.
  • tədqiqat ərazisində yeraltı suların hərəkəti müəyyən olunmuş və xəritə işlənilmişdir.
  • qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətləri və su nümunələri öyrənilmişdir.

Nəticə

Yekunda, Şamaxı rayonunun Nağaraxana ərazisi üzrə Shamakhi Recreation Center layihəsinə ayrılmış sahədə geoloji və hidrogeoloji işlər qrafik üzrə yerinə yetirilmişdir. Alınan nəticə və arxiv materiallar təhlil edilərək 132 səhifədən ibarət mühəndisi geoloji hesabat tərtib edilmişdir. Layihələndirmə üçün geologiya və hidrogeologiya tədqiqatlarının məqsədi geoloji-litoloji quruluşu, hidrogeoloji şəraiti, ekzogen geoloji prosesləri və təzahürləri öyrənmək olmuşdur.

Ərazidə geoloji–litoloji quruluşu öyrənmək üçün sütuncuqlu qazma üsulu ilə quyular qazılmış və qrunt nümunələri götürülmüşdür. Geologiya kəşfiyyatı zamanı müxtəlif dərinliklərdən götürülən strukturu pozulmamış qrunt nümunələrinin kimyəvi tərkibi, fiziki-mexaniki xassələri qaydalara əsasən öyrənilmişdir. Laboratoriya tədqiqatlarının nəticələri hesabata daxil edilmişdir. Geoloji axtarış işləri, laboratoriya və kameral işlərdə normativ sənədlər və qüvvədə olan təlimatlar əsas götürülmüşdür. Geologiya və hidrogeologiya axtarış işləri zamanı arxiv materiallardan da istifadə olunmuşdur.

Tədqiqat sahəsinin tikinti obyektində müxtəlif dərinliklərdə (10-20 metr) mühəndisi–geoloji və hidrogeoloji quyular qazılmış, müxtəlif istiqamətli 9 ədəd litoloji profillər hazırlanmışdır. Ümumilikdə müxtəlif dərinliklərdə geoloji kəsilişin hər bir litoloji fərqlənmə üzrə 37 qrunt nümunəsi götürülmüşdür. Geoloji-litoloji quruluşdakı qruntların xassələrinə və konsistensiya göstəricisi üzrə 3 litoloji vahiddən 7 mühəndisi–geoloji element ayrılmışdır.

 

https://caspiangeomatics.com/ 

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat