Bathymetry, GIS

XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ

Layihə ərazisinin dib relyefini tədqiq etmək məqsədilə batimetrik tədqiqat işləri aparılmış, ərazinin 1:500 miqyasında topoqrafik planalması yerinə yetirilmişdir.

Xəzər dənizi hövzəsində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə iki tərəfli bağlanmış müqaviləyə əsasən layihə ərazisi üzrə tərəfimizdən sahəvi işlərə başlanmışdır. Layihənin icra olunma müddəti 11 təqvim günü (vaxtından əvvəl) təşkil etmişdir.

Layihə ərazisi.

Aerokosmik məlumatlar əsasında aparıldığımız tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, layihə ərazisinin sahil zonası dəyişkəndir. Dalğalar vasitəsi ilə gətirilərək yaranmış qum topaları batimetrik işlərin nəticələrinə birbaşa təsir göstərir və bu səbəbdən, səth quruluş daim dəyişir. Ərazidə tikinti işlərinin aparılmasını nəzərə alsaq operativ şəkildə sahənin həm sahil zonasının topoqrafik planaalmasını yerinə yetirmək, həm də batimetriya işlərinin aparılmasını təmin etmək qarşıda duran əsas məsələlərdən olmuşdur.

Layihənin məqsədi.

Layihədə qarşıya qoyulan məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirmişdir:

  1. Layihə ərazisinin dəniz hövzəsi üzrə Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması.
  2. Quru sahədə (sahilyanı zonalarda) Topoqrafik planaalma işlərinin icrası.
  3. Batimetrik tədqiqat işlərinin nəticələrinin xəritələşdirilməsi.
  4. Rəqəmsal modellərin işlənilməsi (səth relyef, 2D sahə, həcm məsələləri).
  5. Batimetrik və digər rəqəmsal modellərə əsasən müxtəlif həcm hesablamalarının aparılması.

Əsas məqsədə nail olmaq üçün müasir geodeziya alətlərindən və CİS proqram təminatlarından istifadə edilmişdir. Relyef kəsimi 0,25 metr olmaqla bütün işlər geodeziya şəbəkəsinin məntəqələrinə bağlanmaqla yerinə yetirilmişdir.

Metodologiya.

Əraziyə ilkin olaraq vizual baxış keçirilmiş, sahə tam təhlil olunmuşdur. Texniki tapşırığa əsasən topoqrafik planaalma 1:500 miqyasında yerinə yetirilmişdir. Ərazidə piketlər 5-10 metr intervalında götürülmüşdür. Dərinlik ölçü işləri Hidroqrafik exolotdan istifadə etməklə həyata keçirilmiş, topoqrafik işlər elektron taxeometrlə aparılmış, dərinlik ölçüləri Baltik yüksəklik sistemində plana alınmışdır. Aparılmış sıx gedişlərə əsasən hövzə üzrə dib relyefinin  göstəriciləri müəyyənləşdirilmiş və nəticələr kameral emala cəlb olunmuşdur. Müasir proqram təminatları əsasında Sifarişçinin tələblərinə cavab verən rəqəmsal xəritə və modellər (Batimetrik model və s.) işlənilmişdir. Müxtəlif səviyyə göstəricilərinə malik konturlara əsasən Batimetrik model üzərində həcm hesablamaları aparılmışdır.

İşlərin yekunu olaraq 85 səhifədən ibarət Hesabat təqdim olunmuşdur. İşlərin metodologiyası, xəritə və modelləri haqqında məlumatlar təqdim etdiyimiz Hesabatda daha geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

Beləliklə, Batimetriya tədqiqatları çərçivəsində aşağıdakı nəticələr əldə olunmuşdur:

  1. Nizamsız Trianqulyasiya Şəbəkə modelləri qurulmuş və Batimetrik modellər işlənilmişdir.
  2. Batimetrik tədqiqat işlərinin nəticələri xəritələşdirilmişdir.
  3. Qurulmuş model əsasında müxtəlif səviyyə konturları əsasında həcm hesablamaları aparılmışdır.
  4. Texniki tapşırığa əsasən konkret obyektlər üzrə topoqrafik planaalma işləri aparılmışdır.
  5. Batimetrik tədqiqatların nəticələri kameral emal olunmuş və nəticədə səth relyef modeli işlənilmiş, hövzənin yüksək sıxlıqdan ibarət nöqtələri əsasında 3D modellər qurulmuşdur.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat