geological

ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ TELEQÜLLƏNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ MƏQSƏDİ İLƏ TƏDQİQATLARIN APARILMASI

Wireline (240 m), Geofizika (profil uzunluğu 396 m), Səth Dalğalarının Çoxkanallı Analizi (MASW), Topoqrafiya 4.2 ha, Hidrogeologiya.

Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında Şuşa şəhərində Teleqüllənin təyin olunmuş ərazisində topoqrafik, geoloji və geofiziki tədqiqat işləri aparılmış, qrunt laboratoriya tədqiqatları yerinə yetirilmişdir. Geoloji və geofiziki tədqiqatların, həmçinin hidrogeoloji araşdırmaların aparılması ərazinin seysmikliyinin tədqiq olunmasına, geoloji-litoloji quruluşu, hidrogeoloji şəraiti öyrənməyə xidmət etmişdir. Tədqiqat ərazisi üzrə ekzogen-geoloji proseslər də öyrənilmişdir.

Ərazidə aparılmış tədqiqat işlərinə daxil olmuşdur:

 • topoqrafiya ölçmələri və xəritələşdirmə işləri;
 • ərazinin seysmikliyinin öyrənilməsi məqsədilə geofiziki tədqiqatların aparılması (MASW- 2 geofiziki profil xətti üzrə cəm uzunluq 396 m təşkil etmişdir);
 • layihələndirilən ərazidə 9 ədəd mühəndisi-geoloji kəşfiyyat quyuları üzrə ümumi həcm 240 m olmaqla qazma işlərinin aparılması;
 • qazılmış quyulardan strukturu pozulmamış qrunt nümunələrin götürülməsi və laboratoriya analizlərinin aparılması;

Yekunda, aparılan tədqiqatlarla bağlı 250 səhifədən ibarət hesabat tərtib edilmişdir.

Cəmiyyətimiz aşağıdakı xidmətləri təklif edir:

 • mühəndisi-geologiya araşdırmaları
 • fond materialların toplanması (geoloji, geofiziki, hidrogeologiya), müqayisəli analiz
 • kəşfiyyat quyularının qazılması
 • infrastruktur və tikinti layihələrində geologiya və geodeziya təminatı
 • geotexniki tədqiqat (standart penetrasiya testi (SPT) / pressiometr / inklinometr və s.)
 • dənizdə stasionar özüllərin yerləşdirilməsinin təminatı və geoloji araşdırılması
 • geoloji xəritələrin tərtibi və geoloji CİS
 • hidrogeologiya tədqiqatı və su ehtiyatların tədqiqi
 • yeraltı su laylarının rastgəlmə dərinliyinin və qalınlıqlarının (sulu horizontların) təyini
 • su mənbələri üzrə axtarış-kəşfiyyat işləri
 • quyularda təcrübi-sınaq işlərinin aparılması
 • hidrogeoloji  parametrlərin hesablanması
 • su təchizatı sistemi və texniki vəziyyətin tədqiqi
 • qrunt laboratoriya tədqiqatları

Geofizika üzrə aşağıdakı xidmətlər təklif olunur:

 • geofiziki ölçmələrin marşrutlar üzrə aparılması
 • quyu üzrə kompleks geofiziki tədqiqat (geofiziki karotaj və s.)
 • geofiziki zondların yerləşmə sxeminin tərtibi
 • sahə məlumatlarının interpretasiyası və geofiziki parametrlərin təyini
 • 3D geofiziki modelləşdirmə
 • side scan sonar ölçmələri, akustik təsvirlərin qurulması
 • kəsilişin geoloji quruluşunun tədqiqi məqsədi ilə fasiləsiz seysmoakustik profilləmə işləri
 • horizontal (üfüqi) və vertikal (şaquli) geofiziki  kəsilişlərin çıxarılması, litoloji kəsilişin tərtibi
 • dənizdə geoloji və geofiziki işlərin aparılmasında geodeziya təminatı
 • səth dalğaları – MASW, Re.Mi., ESAC, Vs30, MAAM və s.
 • HVSR / Vibrations
 • Downhole və Crosshole testləri
 • su ehtiyatlarının geofiziki tədqiqi
 • geoloji stratiqrafiya, sürüşmənin öyrənilməsi
 • şaquli elektrik zondlama (ŞEZ) metodu / Vertical Electrical Soundings (VES)

 

https://caspiangeomatics.com/

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat