Hidrogeoloji və geofiziki Hydrogeology, geophysics

XIZI RAYONUNDA SU MƏNBƏYİNİN AXTARIŞI VƏ KƏŞFİYYATI ÜZRƏ APARILMIŞ TƏDQİQATLAR

Hidrogeoloji və geofiziki parametrlər təyin olunmuş, geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir.

Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında su təminatının yaxşılaşdırılması üçün su mənbəyinin axtarışı və kəşfiyyatı məqsədi ilə Xızı rayonunda CASPIAN GEOMATICS şirkəti tərəfindən kompleks hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar aparılmışdır. Tədqiqat ərazisinin ümumi sahəsi 442 km2 təşkil etmişdir. Tədqiqatlar zamanı su mənbələrinin yerləşən sahələri, süxurların yaşı, suların sərfi, kimyəvi tərkibi öyrənilmişdir. Mövcud subartezian quyularının yeri, konstruksiyası (quyularda yeraltı suların statik və dinamik səviyyələri, səviyyənin enməsi) təyin olunmuş, alınmış məlumatlara əsasən hidrogeoloji parametrlər təyin edilmişdir. Eyni zamanda, hidrogeoloji parametrlərin təyini üçün quyularda təcrübi işlər aparılmış, səviyyələrin dəyişməsi üzərində sınaq işləri yerinə yetirilmişdir. Hidrogeoloji tədqiqatlar Qızılqazma, Baxışlı, Xələnc, Yarımca, Altıağac məntəqələrində aparılmışdır.

Geofiziki tədqiqatların aparılması üçün şaquli elektrik zondlama (ŞEZ) üsulu seçilmişdir. Geofiziki tədqiqat işləri Yarımca, Xələnc, Baxışlı kəndləri və Dahardibində aparılmışdır. Müxtəlif sahələr üzrə ŞEZ üsulu ilə geofiziki işlər aparılmış, sahələrin geofiziki-litoloji şəraiti öyrənilmişdir. Ümumi ərazi üzrə geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir.

Xızı rayonu içməli su mənbəyinin tədqiqi məqsədilə aşağıdakı məsələlər qarşıya qoyulmuş və həll edilmişdir:

  • ilkin mərhələdə (firstly), fond materialları toplanmış və təhlil edilmiş, daha öncə aparılmış geoloji, hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar, xəritə materialları və digər kəşfiyyat işlərinin nəticələri əldə edilmiş və sistemləşdirilmiş, detallı analizlər aparılmışdır.
  • növbəti (secondly), mövcud su təchizatı sisteminin texniki vəziyyəti araşdırılmış, əsas su mənbələri öyrənilmiş, həmçinin xəritələşdirilmişdir.
  • növbəti (thirdly), relyefin rəqəmsal modeli əsasında tədqiqat ərazisinin topoqrafik planı tərtib olunmuş və geoloji-hidrogeoloji tədqiqatlar üçün kartoqrafik əsas yaradılmışdır.
  • növbəti mərhələ (fourthly), tədqiqat ərazisinin daha informativ geoməlumat bazası qurulmuş (coğrafi informasiya sistemi), bütün elementlər (subartezian quyuları, bulaq və əl quyuları, mövcud su təchizatı sisteminin quyuları, geofiziki profillər, səthə çıxan su mənbələri, hidroqrafik obyektlər, yaşayış sahələri və s.) geoməlumat bazasına daxil edilmişdir.
  • məsafədən aerokosmik üsulları tətbiq etməklə potensial ehtimal sahələrdə su mənbələri araşdırılmış və mühəndisi-geoloji şərait üzrə müqayisəli analiz olunmuşdur.
  • subartezian quyuları araşdırılmış, quyularda təcrübi-sınaq işləri aparılmış, hidrogeoloji parametrlər təyin olunmuş, əldə olunmuş nəticələr müqayisəli təhlil edilmişdir.
  • tədqiqat ərazisi üzrə potensial sahələrdə genişmiqyaslı geofiziki tədqiqatlar aparılmış, geofiziki zondların sxemləri hazırlanmışdır.
  • geofiziki tədqiqatla üzrə sahə məlumatları interpretasiya olunmuş, hidrogeoloji və geofiziki parametrlər təyin olunmuşdur.
  • üçölçülü (3D) geofiziki modellər və litoloji kəsilişlər tərtib edilmişdir.
  • yeraltı su laylarının yatma dərinliyi və qalınlıqları təyin edilmiş, bütün tətbiq olunan tədqiqat metodlarının nəticələri müqayisəli analiz olunmuşdur.

Yekunda (as a result), tərəfimizdən görülmüş hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlarla bağlı 126 səhifədən ibarət hesabat tərtib edilmişdir.

 

https://caspiangeomatics.com/

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat