Böyükşor gölünün bərpası layihəsi

“BÖYÜKŞOR GÖLÜNÜN BƏRPASI LAYİHƏSİ, MƏRHƏLƏ II” ÜZRƏ GEOMATİKA XİDMƏTLƏRİ

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı”na və “Böyükşor gölünün ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, mühafizəsi və istifadəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq 26 dekabr 2013-cü ildən etibarən bir neçə mərhələlər üzrə həyata keçirilir. Böyükşor gölünün bərpası layihəsi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

I, Olimpiya Stadionu tərəfində Gölün şərq hissəsinin bərpası

II, Gölün Qərb hissəsi və Şimal bəndin arxasında yerləşən neftlə çirklənmiş ərazilərin bərpası

III, Şimal Gölün və Dib çöküntülərinin saxlanc anbarlarının bərpası

II Mərhələ üzrə planlaşdırılmış işlər

Bu mərhələdə diqqət gölün qərb hissəsindən çirkli dib çöküntülərinin kənarlaşdırılması (şimal-qərb sahildə yerləşən saxlanc anbarlarına) və sahildə rekultivasiya işləri (yamacların düzəldilməsi, torpaq işləri) aparmaqla gölün tarixi sahillərinin bərpa edilməsi olmuşdur. Bu mərhələnin digər hissəsi isə gölün bərpa edilmiş sahəsindən ayrılmış şimal bəndin arxasında yerləşən göl və quru hissədə təmizləmə, torpaqların bərpası işləridir.

CASPIAN GEOMATICS şirkəti “İQLİM LTD” şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında nəticə olaraq (in conclusion), Böyükşor gölünün bərpası layihəsi (II Mərhələ) üzrə geomatika xidmətləri göstərmişdir:

 • ilkin (firstly), ərazinin geoməlumat bazası qurulmuşdur
 • növbəti (secondly), layihə ərazisinə aid müvafiq xəritələr toplanılmış və georeferens edilmişdir
 • sonrakı mərhələ (thirdly), geoməkan analizləri aparılmışdır.
 • sonrakı mərhələ (fourthly), ətraf mühit xəritələri tərtib edilmişdir

Nəticə olaraq (as a result), Böyükşor gölünün bərpası layihəsi üzrə aşağıdakı rəqəmsal modellər və xəritələr işlənilmişdir:

 • layihənin baş planı.
 • torpaqdan istifadə.
 • quyular üzrə neftlə çirklənmiş torpaq qatlarının paylanması xəritəsi.
 • ümumi karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • polisiklik aromatik karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • infrastruktur xəritəsi.
 • böyükşor gölünün dəyişmə dinamikası xəritəsi.
 • torpaq nümunələri üzrə TPH və PAH xəritələri.
 • ağır metalların geoinformasiya modellərinin qurulması və xəritə tərtibi (Cr – Chromium, Cd – Cadmium, Cu – Copper, Co – Cobalt, Pb – total lead, Ni – Nickel, Zn – Zink).
 • göldə neftlə çirklənmiş dib çöküntülərinin qalınlığının paylanması xəritəsi.
 • gölün dib çöküntülərində poliaromatik və ümumi karbohidrogenlərin paylanması xəritəsi.
 • 3D modellər və Batimetriya xəritəsi.
 • müxtəlif həcm hesablamaları aparılmışdır və s.

https://caspiangeomatics.com/

post your comment

Khojali Avenue 55, AGA Business Center 4th floor, Baku, Azerbaijan, AZ1025 [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat