XƏZƏR DƏNİZİ HÖVZƏSİNDƏ SONAR (Side Scan Sonar) VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ APARILMASI

Xəzər rayonu ərazisinin dəniz sahili boyu çimərlik sahəsinin salınması məqsədi ilə Xəzər dənizi hövzəsi üzrə SONAR çəkilişlərinin və Batimetriya tədqiqatlarının aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu məqsədlə satınalma müsabiqəsində qalib şirkət kimi CASPIAN GEOMATICS MMC ilə Sifarişçi arasında müqavilə imzalanmışdır. Layihə ərazisində tərəfimizdən aparılmış Batimetrik ölçmələr və Side Scan Sonar çəkilişləri sahil xəttindən 250 metrə qədər əhatə etmişdir.

SONAR and Bathymetry surveyQarşıya qoyulmuş məsələlərdən asılı olaraq və ərazinin mürəkkəbliyini nəzərə alaraq Batimetrik tədqiqatlar zamanı müxtəlif metodoloji yanaşmalardan və Məsafədən Zondlama üsullarından geniş istifadə olunubdur. Əsas məqsəd layihə ərazisi üzrə dəniz hövzəsində sahil bəndlərinin və daşlıq sahələrin, həmçinin çalaların geometrik göstəricilərinin təyin edilməsi, dib relyefinin öyrənilməsi, sualtı obyektlərin müəyyənləşdirilməsi və inventarizasiyası, həmçinin onların təsnif olunması, dib relyefinin səth quruluşu modelinin qurulması məsələlərindən ibarət olmuşdur. İlkin olaraq, ərazidə risklərin qiymətləndirilməsi aparılmış, SƏTƏM tədbirlər planı hazırlanmış, bütün risk ehtimalları minimum səviyyəyə gətirilmişdir.

Beləliklə, Sonar və Batimetrik ölçmələr nəticəsində su altında bərk süxur çıxıntıları, daşlıq sahələr, dəmir-beton yığınları və s. obyektlər aşkarlanıb qeydə alınmışdır (Sonar kontakt). Həmin obyekt və sahələrin (zonalar) koordinatları və geometrik göstəriciləri dəqiqləşdirilmişdir. CİS əsasında Batimetriya xəritəsi tərtib olunmuş və həmin obyektlər xəritədə öz əksini tapmışdır. Metodiki olaraq qayığın qalslar üzrə hərəkətini tam dəqiqliklə yerinə yetirmək üçün GPS naviqasiya sistemi qurulmuş, dayaz sahələrdə isə dib relyefinin öyrənilməsi taxeometrik və GPS planaalma metodları ilə yerinə yetirilmişdir. Dərin sularda isə təkşüalı sistemdən və SONAR çəkilişlərindən istifadə edilmişdir. Nəticədə, təsvirlər mozayka olunmuş və 10 sm ayırdetməli akustik təsvirlər alınmış, təhlükəli sahələr təsnif edilərək tərtib etdiyimiz rəqəmsal xəritələrə əlavə edilmişdir. Əldə olunmuş bütün nəticələr kameral emal olunmuş və ərazinin dib relyefinin batimetriya modeli qurulmuşdur. İnterpretasiya proqramlarından istifadə etməklə SONAR verilənləri emal edilmiş, təhlil olunmuş və akustik təsvirlər alınmış, həmçinin təsvirlər əsasında qayalıqların (sahil bəndləri) və daşlıqların konturları ayırd edilmişdir. Daha sonra dib relyefinin 3D modeli qurulmuş, batimetrik modelə əsasən profil qrafikləri tərtib olunmuşdur. Eyni zamanda, MZ üsullarından istifadə etməklə dəniz hövzəsində qismən daşlıq sahələr detekt olunmuş, ərazinin ümumi planı hazırlanmışdır.

SONAR and Bathymetry survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonda tərəfimizdən aparılmış SONAR və Batimetriya tədqiqatları ilə bağlı 67 səhifədən ibarət hesabat hazırlanmış və Sifarişçiyə elektron nüsxələrlə birlikdə (CAD/CİS variantları) təqdim edilmişdir. Hesabatda tərtib etdiyimiz xəritə və modellər, sualtı obyektlərin təsnifatı, MZ-nin nəticələri, metodologiya, avadanlıqların texniki spesifikasiyaları, əldə olunmuş nəticələr, profillər və s. geniş şəkildə öz əksini tapır.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment