Bathymetry, GIS

Deltada və Xəzər dənizində Batimetriya tədqiqatları

Batimetriya tədqiqatları 16 ha sahədə  təkşüalı  hidroqrafik exolotla aparılmışdır.

Layihə obyekti Azərbaycanın çaylarından olmaqla coğrafi baxımdan ən gözəl guşələrdən birində yerləşir. Çay eroziyasının aktivliyi həm çayın deltası üzrə, həm də Xəzər dənizi hövzəsinin deltaya yaxın sahələrində, o cümlədən Xəzər dənizinin cənub sahilləri boyu Batimetrik tədqiqatların aparılmasını zəruri etmişdir. Xəzər dənizinin cənub sahillərində də sahil eroziyası proseslərinin aktivliyi müşahidə edilmişdir. Bu məqsədlə CASPIAN GEOMATICS MMC ilə müqavilə imzalanmışdır.

Qarşıya qoyulmuş məsələlərdən asılı olaraq və çayın dib relyefini nəzərə alaraq Batimetrik tədqiqatlar zamanı müxtəlif metodoloji yanaşmalar və Məsafədən Zondlama üsulları geniş istifadə olunmuşdur. Əsas məqsəd çayın deltasında və deltaya yaxın sahələrin, o cümlədən Xəzər dənizinin cənub sahilləri boyu dib relyefinin öyrənilməsindən, dib çöküntülərinin təsnif edilməsindən ibarət olmuşdur. Bu baxımdan, layihə ərazisi üzrə risklərin qiymətləndirilməsi aparılmış, SƏTƏM tədbirlər planı hazırlanmış, bütün risk ehtimalları minimum səviyyəyə gətirilmişdir.

Aparılmış Batimetriya tədqiqatları 6 təqvim günü müddətində icra edilmişdir. Bütün ölçmələr GPS naviqasiya sistemi əsasında aparılmış, dayaz sahələrin və sahil xəttinin konturları GPS vasitəsilə dəqiqləşdirilmiş, çay yatağı plana alınmışdır.

Beləliklə, çay eroziyası səbəbi ilə layihə obyekti üzrə Batimetrik tədqiqatlar aparılmış, eyni zamanda çayın deltası MZ verilənləri əsasında araşdırılmışdır. CİS əsaslı batimetrik xəritə tərtib olunmuş, həmçinin çayın deltasının və Xəzər dənizi hövzəsi üzrə deltaya yaxın sahələrin dib relyefi modelləri qurulmuş, çay yatağı üzrə zəruri sahələrin eninə və uzununa 33 ədəd profil qrafikləri tərtib edilmişdir. Bundan başqa, sahil xəttinin konturları ölçülmüş, sahilyanı zonaların (quru sahələr) topoqrafiya planaalma işləri aparılmışdır. Çay dibində gətirmələr toplanılmaqla çöküntülər əmələ gətirmiş və onlar çayın müxtəlif sahələri üzrə fərqli göstəricilərə malik olmuşdur. Həmin çöküntülər qalınlıq göstəriciləri üzrə təsnif edilmişdir.

 

Sonda aparılmış Batimetriya tədqiqatları ilə bağlı 46 səhifədən ibarət Hesabat hazırlanmış və Sifarişçiyə elektron nüsxələrlə birlikdə təqdim edilmişdir. Hesabatda tərtib edilmiş rəqəmsal xəritə və modellər, dib çöküntülərinin təsnifatı, MZ-nin tətbiqi nəticələri, metodologiya, həll üsulları, istifadə olunmuş avadanlıqların və qayığın texniki spesifikasiyaları, əldə olunmuş nəticələr, profil qrafikləri, 3D modellər öz əksini tapmışdır. Layihə çərçivəsində SƏTƏM tədbirlər planı və Fövqəladə Hallar planı hazırlanıb Sifarişçiyə təqdim edilmişdir.

 

 

 

 

 

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

 

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat