Topography

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

4000 ha ərazidə mühəndisi-topoqrafiya işləri aparılmış, layihə ərazisinin 1:5000 miqyasında topoqrafik planı tərtib edilmişdir.

Ərazidə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin aparılması və infrastrukturun (yol, elektrik, su xətləri və s.) yaradılması məqsədi ilə ərazinin ilkin qiymətləndirilməsi vacibdir ki, bu da müfəssəl topoqrafik planalma işlərinin aparılması nəticəsində mümkün olur. Bundan başqa, ərazinin layihələndirilməsi də vacib məsələdir ki, bu da topoqrafik planların istifadəsini tələb edir.

Layihə ərazisində müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün 3200 hektar sahədə mühəndisi-topoqrafiya işlərinin aparılması məqsədi ilə qalib şirkət “CASPIAN GEOMATICS” elmi-tədqiqat və mühəndislik şirkəti ilə Sifarişçi arasında müqavilə imzalanmışdır.

Layihənin məqsədi, kənd təsərrüfatı sahələrdə müxtəlif bitkilərin becərilməsi üçün 4000 ha yaxın torpaq sahəsində mühəndis-topoqrafiya işlərinin aparılmasından ibarət olmuşdur. Qarşıya qoyulmuş məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirir:

  • Ərazinin 1:5000 miqyasında topoqrafik planının tərtib olunması.
  • Ayrılmış ərazidə 6 ədəd reperin (Rp) müəyyənləşdirilməsi və quraşdırılması.
  • Piketlər arası məsafələrin 70-100m arasında olmaqla planalma işlərinin aparılması və s.

Metodologiya (Məsələnin Həll Üsulu)

Topoqrafik planın tərtibi üçün bir sıra prosedurlara əməl olunmuşdur. Metodiki olaraq əvvəlcədən layihə ərazisi kameral təhlil olunmuş, kartoqrafik materiallardan istifadə edilmiş, ərazinin səth quruluşuna (relyefi) baxılmış, müxtəlif ayırdetməli peyk təsvirlərlə müqayisəli analiz aparılmış, həmçinin ərazinin yüksək ayırdetməli ortofotoplanına baxılmışdır.

Bundan sonra, əraziyə vizual baxış keçirilmiş və sahə topoqrafiya (metodologiya) baxımından qiymətləndirilmişdir. İlkin olaraq mütəxəssislərin qarşısında duran əsas məsələ ərazi üzrə reperlərin yerlərinin müəyyən edilməsi və onların quraşdırılması olmuşdur. Eyni zamanda reperlərin biri-digərini görməsi də təmin olnmalı idi. Bunun üçün yüksəklik meyarının düzgün seçilməsi də tələb olunur. Layihə ərazisi üzrə Reperlərin yerləri müəyyən edildikdən sonra onların quraşdırılması işlərinə başlanılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, reperlərin quraşdırılmasında və nəzarət nöqtələrinin dəqiqləşdirilməsində, planalma işlərinin icrasında müasir alətlərdən istifadə edilmişdir.     

Metodologiyaya əsasən layihə ərazisində mühəndis-topoqrafiya işlərinin aparılması üçün sahədə quraşdırılmış geodeziya məntəqələrinin  təyini üzrə kompleks işlər aparılmışdır. Belə ki, bu mərhələdə aşağıdakı məsələlər həll olunmuşdur:

  • Geodeziya məntəqələrinin  statik  rejimdə  ölçülməsi
  • Ölçmə nəticələrinin  hesablanması  və  tarazlaşdırılması

Geodeziya məntəqələrinin  ölçülməsi üçün  referens baza məntəqələrindən istifadə edilmişdir. Geodeziya məntəqələri üzrə ölçmələrin hesablanması və tarazlaşdırılması məqsədi ilə ən yaxın məntəqələrin yerləri təhlil olunmuşdur. Nəticədə daha yaxın məntəqələr seçilmiş, onlarla əlaqə qurulmuş, reperlərin dəqiq koordinatları həmin stansiyalar vasitəsi ilə hesablanmışdır.

Nəticə

Beləliklə, aparılmış mühəndis-topoqrafiya işləri çərçivəsində tələb olunan sayda reperlərin quraşdırılması işləri həyata keçirilmiş, onların yerləri müəyyənləşdirilmiş və yaxın olan məntəqələrdən istifadə etməklə reperlərin koordinatları dəqiqləşdirilmişdir. Ərazidə müfəssəl topoqrafik planalma aparılmış, bütün elementlərin (mövsümi su hovuzları, daş tikililər və s. obyektlər) koordinatları müəyyən olunmuşdur. Nəticədə ərazinin 1:5000 miqyasda topoqrafik xəritəsi işlənilmişdir.

Qeyd: Layihə çərçivəsində görülən bütün işlərlə bağlı 46 səhifədən ibarət Hesabat tərtib edilmişdir. Modellər, xəritələr, metodologiya və s. məlumatlar Hesabatda daha geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Hesabatda həmçinin sahədə aparılmış mühəndis-topoqrafiya işlərinin kameral emal nəticələri də göstərilmişdir.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat