Topography, GIS

ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

8000 ha ərazidə əkinə yararlı torpaq sahələrinin topoqrafiya ölçmələri aparılmış, layihə ərazisinin CİS əsasında rəqəmsal xəritəsi tərtib edilmişdir.

Müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün 8000 hektar sahə üzrə topoqrafiya işlərinin aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu məqsədlə CASPIAN GEOMATICS və Sifarişçi arasında ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır.

Layihə ərazisi

Layihə ərazisinin mərkəz hissələri qismən düzəndir, lakin sahənin kənarlarına  doğru (bütün cəhətlərə doğru) hərəkət etdikcə yüksəklik artır və bu yüksəklik fərqi müəyyən intervallarda (100-150 m və s.) dəyişir. Bu səbəbdən, layihə ərazisinin səth quruluşu dəyişkən olaraq qiymətləndirilmişdir.

Layihənin məqsədi və qarşıya qoyulmuş məsələlər

Layihənin məqsədi, ərazidə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əkinə yararlı sahələri müəyyən etmək və həmin sahələrdə mühəndisi-topoqrafiya işlərinin aparılması olmuşdur. Ərazidə geniş miqyaslı topoqrafiya işləri aparılmışdır. Layihə ərazisində topoqrafiya işlərinin aparılması ilə bağlı qarşıya qoyulmuş məsələlər aşağıdakıları özündə əks etdirmişdir:

  • Kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün ayrılmış torpaq sahəsində əkinə yararlı torpaq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi və həmin sahələrdə müfəssəl topoqrafiya işlərinin yerinə yetirilməsi.
  • Ərazinin 1:5000 miqyasında topoqrafik planının tərtib olunması.
  • Ayrılmış ərazidə 6 ədəd reperin (Geodeziya istinad məntəqələri) quraşdırılacaq yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və icrası.
  • Layihə ərazisinin 50– lik meyilliyə qədər və ondan yuxarı göstəricilərinin müəyyən edilməsi.
  • Coğrafi İnformasiya Sistemləri bazasında xəritələşdirmə.
  • Ərazinin 3D modelləşdirilməsi.

Nəticə

Qeyd olunmalıdır ki, layihə ərazisi üzrə qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli konkret metodologiyaya əsaslanmışdır. Metodologiyaya əsasən mühəndisi-topoqrafiya işlərindən başqa, risklərin qiymətləndirilməsi aparılmış, təhlükəli meyarlar müəyyənləşdirilmiş, ciddi SƏTƏM siyasəti tətbiq edilmişdir. Bundan irəli gələn digər məsələlər də öz həllini tapmışdır. Nəticədə 44 səhifədən ibarət Hesabat tərtib olunmuşdur.

 

Bütün hüquqlar qorunur.  İstifadə edərkən https://caspiangeomatics.com/ saytına istinad zəruridir.

 

post your comment

4th floor, Tech Plaza, 1/47 Ahmad Rajabli str., Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 12 480 10 70 / (+994) 55 206 09 95
× WhatsApp Chat