GEOLOGİYA VƏ GEOFİZİKA XİDMƏTLƏRİ

CASPIAN GEOMATICS mühəndisi-geoloji araşdırmalar, geofiziki tədqiqatlar, kəşfiyyat quyularının qazılması, tikintidə geologiya təminatı, geologiya xəritələrinin tərtibi, geoloji CİS-lərin yaradılması, hidrogeoloji tədqiqatların aparılması, qrunt nümunələrinin götürülməsi, laboratoriya tədqiqatlarının aparılması sahəsində fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyətimiz aşağıdakı istiqamətlərdə xidmətlərini təklif edir:

 • Mühəndisi-geoloji araşdırmalar
 • Fond materiallarının toplanması
 • Ərazi üzrə əvvəllər aparılmış geoloji, hidrogeoloji və digər tədqiqat nəticələrinin toplanılması, sistemləşdirilməsi və təhlili, müqayisəli analizi
 • Kəşfiyyat quyularının qazılması
 • İnfrastruktur və tikinti layihələrində Geologiya təminatı
 • Geotexniki tədqiqatlar (Standart Penetrasiya Testi (SPT) / Pressiometr / İnklinometr və s.)
 • Dənizdə stasionar özüllərin yerləşdirilməsinin təminatı və geoloji araşdırılması
 • Geologiya xəritələrinin tərtibi və Geoloji CİS
 • Geofiziki tədqiqatlar
 • Geofiziki tədqiqatların  marşrutlar üzrə aparılması
 • Quyu üzrə kompleks geofiziki tədqiqatların aparılması (geofiziki karotaj işləri və s.)
 • Geofiziki zondların yerləşmə sxeminin hazırlanması
 • Sahə məlumatlarının interpretasiyası və geofiziki parametrlərin təyini
 • 3D geofiziki modelləşdirmə
 • Kəsilişin geoloji quruluşunun öyrənilməsi məqsədi ilə fasiləsiz seysmoakustik profilləmə işlərinin aparılması
 • Horizontal (üfüqi) və vertikal (şaquli) geofiziki  kəsilişlərin çıxarılması, litoloji kəsilişin tərtibi
 • Yeraltı su laylarının rastgəlmə dərinliyinin və qalınlıqlarının (sulu  horizontların) təyini
 • Dənizdə geoloji və geofiziki işlərin aparılmasında geodeziya təminatı
 • Hidrogeoloji tədqiqatlar
 • Su mənbələri üzrə axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılması
 • Su təchizatı sisteminin texniki vəziyyətinin araşdırılması
 • Ərazi üzrə su ehtiyyatlarının öyrənilməsi
 • Modelləşdirmə (yeraltı suların modelləşdirilməsi və s.)
 • Quyuların araşdırılması, quyularda təcrübi-sınaq işlərinin aparılması
 • Quyularda hidrogeoloji  parametrlərin hesablanması
 • Qrunt laboratoriya tədqiqatları

 


Həmçinin baxın:

Məsafədən Zondlama
Geodeziya və Fotoqrammetriya
CİS həlləri
Hidroqrafiya
Kartoqrafiya

Ahmad Rajabli street 1/47, Tech Plaza, 4th floor, Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat