NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ SAHƏVİ TƏDQİQATLAR

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ƏRAZİSİNDƏ SAHƏVİ TƏDQİQATLAR

Geoloji və Hidrogeoloji tədqiqatlar (wireline core drilling system), Topoqrafiya ölçmələri, Kanalların texniki inventarlaşdırılması (77 km), Xəritələşdirmə və Qrunt laboratoriya xidməti.…

Ətraflı
SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

SU EHTİYATLARININ MÜASİR DƏYİŞMƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Su ehtiyatları və su təsərrüfatı infrastrukturu üzrə tədqiqat ərazisinin kompleks öyrənilməsi və yenidən qurulması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır. Su…

Ətraflı
KÜR ÇAYI ÜZRƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ APARILMASI

KÜR ÇAYI ÜZRƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ APARILMASI

Batimetriya və topoqrafiya ölçmələrinin Kür çayı üzrə aparılması (Sabirabad rayonu Həşimxanlı və Axtaçı Muğan arası) üçün müqavilə bağlanmışdır. Kür sutəmizləyici…

Ətraflı
QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ YENİ CİS-İ

QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ YENİ CİS-İ

Coğrafi informasiya sistemləri əsasında ortofotoplan və kartoqrafik verilənlər üzrə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının məlumat bazası qurulub. Qarabağ və…

Ətraflı
MÜASİR ÜSULLAR ÜZRƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏYİNİ

MÜASİR ÜSULLAR ÜZRƏ NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ SAHƏLƏRİN TƏYİNİ

Bağlanmış müqavilə ilə CASPIAN GEOMATICS məsafədən zondlama ilə (məsafədən aerokosmik tədqiqat) Bakının bir sıra neftlə çirklənən ərazilərini təyin etmiş və…

Ətraflı
ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR

ŞUŞA ŞƏHƏRİNDƏ GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLAR

Wireline (240 m), Geofizika (profil uzunluğu 396 m), Səth Dalğalarının Çoxkanallı Analizi (MASW), Topoqrafiya 4.2 ha, Hidrogeologiya. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə…

Ətraflı
Şamaxı rayonunda geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar

Şamaxı rayonunda geoloji və hidrogeoloji tədqiqatlar

Şamaxı rayonunun Nağaraxana ərazisində geoloji və hidrogeoloji şəraitin araşdırılması ilə bağlı geniş miqyaslı kompleks tədqiqatlar aparılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar: mühəndisi -…

Ətraflı
Xızı rayonunda hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar

Xızı rayonunda hidrogeoloji və geofiziki tədqiqatlar

Hidrogeoloji və geofiziki parametrlər təyin olunmuş, geofiziki profillərin cəm uzunluğu 1300 m təşkil etmişdir. Bağlanmış ikitərəfli müqavilə əsasında su təminatının…

Ətraflı
Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri)

Dəmir yollarının topoqrafik ölçmələri (Bakı şəhəri)

Topoqrafik ölçmələrin ümumi həcmi 14746,9 m təşkil etmişdir. Bağlanmış müqavilə əsasında Heydər Əliyev adına Neft Emalı zavodunun balansındakı dalan dəmir…

Ətraflı
Şıxov Skypark layihəsi üzrə mühəndis-axtarış işləri

Şıxov Skypark layihəsi üzrə mühəndis-axtarış işləri

Mühəndis-axtarış (wireline 1220 m, seysmiki profil 1km, SPT standart penetrasiya testi, pressiometr, inklinometr 120m, topoqrafiya). Şəhərin mərkəzində müasir üslubda yeni…

Ətraflı
Şəki rayonunun “Yuxarı Baş” Qoruğu üzrə CİS-in qurulması

Şəki rayonunun “Yuxarı Baş” Qoruğu üzrə CİS-in qurulması

Coğrafi informasiya sistemi üzrə Şəki şəhərinin tarixi mərkəzi olan və YUNESKO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilmiş “Yuxarı Baş” Milli Tarix-Memarlıq…

Ətraflı
Sahilyanı zonaların ekzogen və batimetrik tədqiqatları

Sahilyanı zonaların ekzogen və batimetrik tədqiqatları

Batimetriya ölçmələri 3 hektar sahədə, ekzogen proseslərinin tədqiqi isə 300 metr sahill xətti boyu aparılmışdır. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru üzrə…

Ətraflı
Türkan qəsəbəsində hidrogeoloji tədqiqatlar

Türkan qəsəbəsində hidrogeoloji tədqiqatlar

Hidrogeoloji tədqiqatlar su təchizatı məqsədi ilə Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsi üzrə aparılmışdır. Texniki tapşırıqa əsasən hidrogeoloji tədqiqatlar yerinə yetirilmişdir. Tədqiqat…

Ətraflı
Xəzər rayonunda hidrogeoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonunda hidrogeoloji tədqiqatlar

Hidrogeoloji tədqiqat su təminatı məqsədi ilə Xəzər rayonu Qala qəsəbəsində aparılmışdır. Hidrogeoloji işlər üzrə sahədə suyun yatım layları müəyyən olunmuş…

Ətraflı
Şuşa şəhərinin CİS əsaslı rəqəmsal xəritəsi

Şuşa şəhərinin CİS əsaslı rəqəmsal xəritəsi

Coğrafi informasiya sistemi (CİS) bazasında sifariş üzrə Şuşa şəhərinin elektron xəritəsi tərtib olunmuş və geoməlumat bazası qurulmuşdur. Geoməlumat bazasında mövcud…

Ətraflı
“ALAT CITY” layihəsi üzrə geoloji və geofiziki işlər

“ALAT CITY” layihəsi üzrə geoloji və geofiziki işlər

Geoloji qazma işlərinin ümumi həcmi  430 metr təşkil etmişdir, seysmoloji tədqiqatlar iki profil xətti üzrə aparılmışdır (profillərin uzunluğu 120 m).…

Ətraflı
Deltada və Xəzər dənizində Batimetriya tədqiqatları

Deltada və Xəzər dənizində Batimetriya tədqiqatları

Batimetriya tədqiqatları 16 ha sahədə  təkşüalı  hidroqrafik exolotla aparılmışdır. Layihə obyekti Azərbaycanın çaylarından olmaqla coğrafi baxımdan gözəl guşələrdən birində yerləşir.…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SONAR VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ SONAR VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARI

Sonar və batimetriya tədqiqatları sahil xəttindən 250 metrə qədər olan ərazilərdə aparılmış,  qurulmuş 28 ədəd profil əsasında ərazi  təhlil edilmişdir.…

Ətraflı
KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİN TƏRTİBİ

Rəqəmsal xəritələrin tərtibi məqsədi ilə kontrakt sahələr üzrə topoqrafik ölçmələrin aparılması zərurəti yaranmışdır. Bu məqsədlə, müqavilə bağlanılmış və iş qrafikinə…

Ətraflı
Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatlar

Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatlar

Mühəndisi-geoloji tədqiqatlar su anbarının layihələndirilməsi məqsədi ilə aparılmış, qazma işlərinin  həcmi 168 m təşkil etmişdir. Xəzər rayonu ərazisində su anbarının…

Ətraflı
ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN TƏYİNİ, MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN TƏYİNİ, MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

Topoqrafiya ölçmələri 8000 ha ərazidə əkinə yararlı torpaq sahələri üzrə aparılmış, ərazinin CİS əsaslı rəqəmsal xəritəsi tərtib edilmişdir. Müxtəlif kənd…

Ətraflı
Xəzər dənizinin cənubunda batimetrik tədqiqatlar

Xəzər dənizinin cənubunda batimetrik tədqiqatlar

Batimetriya tədqiqatı 1,40 m dərinlik səviyyəsi üzrə aparılmış, layihə ərazisinin CİS əsaslı xəritəsi tərtib olunmuşdur. Xəzər dənizinin cənub sahilləri üzrə…

Ətraflı
Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri

Qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya işləri

Mühəndis geodeziya işləri 1.3 ha qeyri-yaşayış sahəsində aparılmış, 1:100 miqyaslı planalma yerinə yetirilmişdir. Nəsimi rayonunda qeyri-yaşayış obyekti üzrə layihələndirmə işləri…

Ətraflı
MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLAR

Batimetriya və topoqrafiya ölçmələri aparılmaqla ərazinin 1:500 miqyaslı topoqrafik planı tərtib edilmişdir. Xəzər dənizi hövzəsinin Mərdəkan çimərliyi sahəsində batimetriya və…

Ətraflı
XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ

XƏZƏR DƏNİZİNİN LOKAL SAHƏLƏR ÜZRƏ DİB RELYEFİNİN TƏDQİQİ

Hidroqrafik ölçmə xidmətləri üzrə dəniz hövzəsində dib relyefinin tədqiqi məqsədilə batimetriya ölçmələri aparılmış, 1:500 miqyaslı topoqrafik xəritə tərtib edilmişdir. Xəzər…

Ətraflı
KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

Topoqrafiya ölçmələri 3200 ha sahədə aparılmış, 1:5000 miqyaslı topoqrafik plan tərtib edilmişdir. Sahədə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması və infrastrukturun (yol,…

Ətraflı
SAATLI RAYONUNUN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ

SAATLI RAYONUNUN ORTOFOTO VƏ TOPOQRAFİK XƏRİTƏLƏŞDİRİLMƏSİ

Ortofoto xəritə (ortofotoplan) 7000 ha sahə üzrə peyk təsvirlərlə qurulmuş, topoqrafik planalma aparılmış və 2000 ha ərazi üzrə DRON (pilotsuz…

Ətraflı
Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II

Böyükşor gölünün bərpası layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin…

Ətraflı
Ahmad Rajabli street 1/47, Tech Plaza, 4th floor, Baku, Azerbaijan [email protected] (+994) 55 206 09 95 (WhatsApp)
× WhatsApp Chat