• LAYİHƏLƏR

LAYİHƏLƏR

MÜXTƏLİF MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ TİKİNTİSİ MƏQSƏDİ İLƏ MÜHƏNDİSİ-GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARININ APARILMASI

Bakı şəhərində müxtəlif mərtəbəli yaşayış binalarının tikintisi məqsədi ilə ərazidə mühəndisi-geoloji və geofiziki tədqiqatlarının aparılmasına zərurət yaranmışdır. Bu baxımdan  CASPIAN…

Read more
MÜXTƏLİF MƏRTƏBƏLİ YAŞAYIŞ BİNALARININ TİKİNTİSİ MƏQSƏDİ İLƏ MÜHƏNDİSİ-GEOLOJİ VƏ GEOFİZİKİ TƏDQİQATLARININ APARILMASI
Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması

Deltada və Xəzər dənizi hövzəsində Batimetriya tədqiqatlarının aparılması

Layihə obyekti Azərbaycanın çaylarından olmaqla coğrafi baxımdan ən gözəl guşələrdən birində yerləşir. Çay eroziyasının aktivliyi həm çayın deltası üzrə, həm…

Read more

XƏZƏR DƏNİZİ HÖVZƏSİNDƏ SONAR (Side Scan Sonar) VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ APARILMASI

Xəzər rayonu ərazisinin dəniz sahili boyu çimərlik sahəsinin salınması məqsədi ilə Xəzər dənizi hövzəsi üzrə SONAR çəkilişlərinin və Batimetriya tədqiqatlarının…

Read more
XƏZƏR DƏNİZİ HÖVZƏSİNDƏ SONAR (Side Scan Sonar) VƏ BATİMETRİYA TƏDQİQATLARININ APARILMASI
KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ AZƏRBAYCANIN BİR SIRA RAYONLARININ CİS ƏSASLI RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİNİN TƏRTİBİ

KONTRAKT SAHƏLƏRİ ÜZRƏ AZƏRBAYCANIN BİR SIRA RAYONLARININ CİS ƏSASLI RƏQƏMSAL XƏRİTƏLƏRİNİN TƏRTİBİ

Sifarişçimiz neft sektoruna aid olmaqla Azərbaycanın bir sıra rayonlarını əhatə edən ərazilərdə geniş kontrakt sahəsinə malik şirkətlərdəndir. Sifarişçinin kontrakt sahəsinə…

Read more

Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatların aparılması

Xəzər rayonu ərazisində yerləşən su hovuzunun layihələndirilməsi ilə bağlı mühəndisi-geoloji tədqiqatların aparılması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır. Tərəfimizdən yerinə yetirilmiş…

Read more
Xəzər rayonu ərazisində mühəndisi-geoloji tədqiqatların aparılması
ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

ƏKİNƏ YARARLI SAHƏLƏRİN MÜHƏNDİSİ-TOPOQRAFİYA İŞLƏRİ

Layihə ərazisində müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi üçün əkinə yararlı sahələrin müəyyənləşdirilməsi və həmin sahələrin mühəndisi-topoqrafiya işlərinin aparılması məqsədi ilə…

Read more

Xəzər dənizinin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) batimetriya tədqiqatlarının aparılması

Xəzər dənizinin cənub sahillərində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə ikitərəfli müqavilə bağlanmışdır. Layihənin icra olunma müddəti 30 təqvim günü…

Read more
Xəzər dənizinin cənub sahillərində (Lənkəran ərazisi) batimetriya tədqiqatlarının aparılması
XƏZƏR DƏNİZİ HÖVZƏSİ ÜZRƏ LOKAL SAHƏLƏRDƏ DİB RELYEFİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

XƏZƏR DƏNİZİ HÖVZƏSİ ÜZRƏ LOKAL SAHƏLƏRDƏ DİB RELYEFİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Xəzər dənizi hövzəsində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə iki tərəfli bağlanmış müqaviləyə əsasən layihə ərazisi üzrə tərəfimizdən sahəvi işlərə…

Read more

XƏZƏR DƏNİZİNİN MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLARIN APARILMASI

Xəzər dəniz hövzəsinin Mərdəkan çimərlik sahələrində Batimetrik tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə "CASPIAN GEOMATICS" şirkəti ilə Sifarişçi arasında bağlanmış müqaviləyə…

Read more
XƏZƏR DƏNİZİNİN MƏRDƏKAN ÇİMƏRLİKLƏRİNDƏ BATİMETRİK TƏDQİQATLARIN APARILMASI
qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya (İcra Planalması) İşlərinin aparılması

qeyri-yaşayış sahəsində mühəndisi-geodeziya (İcra Planalması) İşlərinin aparılması

Nəsimi rayonunda yerləşən qeyri-yaşayış obyektlərinin birində (13.000 m2) layihələndirmə işlərinin aparılması zərurəti yaranmışdır ki, bu kimi işlərdə layihələndirmədən əvvəl mühəndisi-geodeziya…

Read more

3200 HA KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİNİN APARILMASI

Ərazidə kənd təsərrüfatı fəaliyyətlərinin aparılması və infrastrukturun (yol, elektrik, su xətləri və s.) yaradılması məqsədi ilə ərazinin ilkin qiymətləndirilməsi vacibdir…

Read more
3200 HA KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI SAHƏLƏRDƏ TOPOQRAFİYA İŞLƏRİNİN APARILMASI
SAATLI RAYONUNUN 7000 HA SAHƏSİNİN ORTOFOTOPLANLARININ İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TOPOQRAFİK PLANAALMANIN APARILMASI

SAATLI RAYONUNUN 7000 HA SAHƏSİNİN ORTOFOTOPLANLARININ İŞLƏNİLMƏSİ VƏ TOPOQRAFİK PLANAALMANIN APARILMASI

Saatlı rayonunun 7000 ha sahəsinin ortofotoplanlarının işlənilməsi və ərazidə topoqrafik planaalmanın aparılması məqsədi ilə CASPIAN GEOMATICS elmi-tədqiqat və mühəndislik şirkəti…

Read more

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II – Mühəndislik Və Nəzarət

Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və…

Read more
Böyükşor Gölünün Bərpası Layihəsi Mərhələ II – Mühəndislik Və Nəzarət